GIEK Kredittforsikring AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002* Ny via utskilling

Navn: GIEK Kredittforsikring AS
Kort navn: GIEK Kredittforsikring
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

EU vedtok (2001) nye retningslinjer for kortsiktig kredittforretningsvirksomhet. For å tilpasse GIEKs virksomhet til disse retningslinjene, fant NHD det hensiktsmessig at GIEKs forretningsdel ble skilt ut i et heleid datterselskap av GIEK, GIEK Kredittforsikring AS. Se for øvrik omtale i St.prp.nr.61 og Innst.S.nr.220 1999-2000 samt kap 2460 i St.prp.nr.1 2000-2001, NHD.

GIEK Kredittforsikring AS er fra starten et heleid datterselskap av Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK). Selskapet har overtatt den tidligere Forretningsdelens tilbud for kortsiktig kredittforsikring. Selskapet er solid kapitalisert. GIEK Kredittforsikring AS har i 2002 10 ansatte. Den daglige ledelse forestås av administrerende direktør og et styre på syv personer. Styret i GIEK er selskapets generalforsamling.

01.01.2015* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Statens eierskap i GIEK Kredittforsikring AS har vært forvaltet av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Eierskapsforvaltningen ble fra 1. januar 2015 overført fra GIEK til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. omtale i Prop. 1 S (2014–2015). Dette ble gjort for å sikre klarhet i ansvarsforholdet. Selskapet ble plassert i kategori 3, som et selskap der staten har forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål med eierskapet.

01.07.2020* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Privat sektor (marked)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Staten selger GIEK Kredittforsikring til Coface
To måneder etter regjeringen fikk fullmakt til å avvikle eller selge GIEK Kredittforsikring AS har Nærings- og fiskeridepartementet inngått en avtale om salg til franske Coface-gruppen. GIEK Kredittforsikring er et selskap i kategori 1, og som betyr at statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid. Selskapet er heleid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og var tidligere en del av GIEK.

Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra tilsynsmyndighetene, herunder Finanstilsynet, og er forventet å være på plass i løpet av de nærmeste månedene. Frem til nødvendige godkjennelser er på plass vil GIEK Kredittforsikring AS videreføre dagens virksomhet i parallell med planlegging av arbeidet med integrasjon av selskapet i Coface.

Salgsavtalen var inngått 5. februar, og transaksjonen ble gjennomført 1. juli. Frem til dette har GIEK Kredittforsikring vært heleid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet var tidligere organisert som en avdeling i Garantiinstituttet for Eksportkreditt, før det ble etablert som et eget aksjeselskap i 2001 og overført til Nærings- og Fiskeridepartementet fra 1.januar 2015.
Salget er et resultat av en åpen salgsprosess og er gjennomført på markedsmessige betingelser.

Kilder:
- Nærings- og fiskeridepartementet Nyhet | Dato: 05.02.2020
- PRESSEMELDING GIEK Kredittforsikring AS, 5. februar 2020 GIEK Kredittforsikring AS får ny eier
- Har solgt GIEK Kredittforsikring, Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet | Dato: 01.07.2020
____________________________________________________________________

Bakgrunn:
Regjeringen vil over tid redusere statens eierskap
Regjeringen mener at privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv. Staten bør kun ha eierandeler i selskaper når det er den beste løsningen for å ivareta ulike behov staten har. Staten bør ikke ha større eierandeler i enkeltselskaper enn det som er nødvendig ut fra begrunnelsen for eierskapet. For å bidra til et mer spredt eierskap, ønsker regjeringen over tid å redusere statens eierskap. Regjeringen har fullmakt fra Stortinget til å redusere statens eierskap helt eller delvis i følgende selskaper i kategori 1: Ambita, Baneservice, Entra og Mesta. I Prop. 1 S (2019–2020) har regjeringen bedt Stortinget om fullmakt til helt eller delvis salg, eventuelt avvikling, av GIEK Kredittforsikring.

Statens eierskap
Staten har ikke lenger en begrunnelse for eierskapet i GIEK Kredittforsikring. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

Staten eier 100 prosent av selskapet. GIEK Kredittforsikring er i konkurranse med private. Manglende utsikter til lønnsomhet og potensiell statsstøtteproblematikk for størsteparten av selskapets virksomhet gjør at det ikke er forsvarlig å opprettholde selskapet slik det er i dag. På bakgrunn av dette har regjeringen bedt Stortinget om fullmakt til helt eller delvis salg, eventuelt avvikling, av GIEK Kredittforsikring, jf. Prop. 1 S (2019–2020). Regjeringen har videre foreslått å opprette et begrenset statlig tilbud av kortsiktig kredittforsikring for eksport under GIEK, som et supplement til markedet og innenfor EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Kilde: Meld. St. 8 (2019–2020) Statens direkte eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping

01.07.2020 Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Nærings- og fiskeridepartementet har nå gjennomført salget av GIEK Kredittforsikring til den franske Coface-gruppen og virksomheten skrives ut av databasen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.