Havressurs- og kystavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1963* Nyopprettelse

Navn: Avdeling for utredning og planlegging (Utredningsavdelingen)
Kort navn: Utredningsavd.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Overordnet: Fiskeridepartementet
Lokalisering: 301

Under de pågående markedsdannelsene i Europa var mangelen på planleggingskapasitet i Fiskeridepartementet blitt særlig følbar. Den gamle tanken om å inkorporere Fiskeridirektoratet i departementet ved å flytte det fra Bergen til Oslo møtte stor motstand og som et kompromiss fremmet regjeringen det alternative forslaget om en egen planleggingsavdeling i departementet. Avdelingen skulle få to kontorer: et med europeiske markedsspørsmål som arbeidsfelt og et for andre utredningssaker. Forslaget om den nye avdelingen ble fremmet i begynnelsen av februar og i mars 1962 ble Gunnar Gundersen utnevnt til den tredje ekspedisjonssjefen i departementet.

Fra 1.1.1963 var avdelingen etablert med de to kontorene.

Kilde: Ole Kolsrud: Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005. Riksarkivarens skriftserie 30. Universitetsforlaget 2008, s. 198-199

01.01.1984* Navneendring

Navn: Utredningsavdelingen
Kort navn: Utr.avd.

01.01.1991* Navneendring

Navn: Ressurs- og utredningsavdelingen
Kort navn: Res. og utredn.avd.

01.01.2002* Navneendring

Navn: Ressurs- og havavdelingen (RUHA)
Kort navn: Ressurs- og havavdelingen (RUHA)

01.09.2009* Navneendring

Navn: Havressurs- og kystavdelingen
Kort navn: Havressurs- og kystavd.

01.09.2009* Består via omorganisering

Avdelingen får sammen med Havressurs- og kystavdelingen tilført oppgaver fra tidligere Avdeling for kystforvaltning som legges ned.

07.11.2012* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Omorganisering av Fiskeri- og kystdepartementet høsten 2012

Pressemelding fra FKD 8.11.2012:

Mer slagkraftig Fiskeri- og kystdepartement

Fiskeri- og kystdepartementet har endret den interne organiseringen. Ambisjonen er at ny organisasjon skal sette departementet best mulig i stand til å levere i samsvar med visjonen om å bli verdens fremste sjømatnasjon.

- Ny organisasjon skal blant annet styrke departementets arbeid med industri- og markedspolitikk og samle ansvaret for arbeidet med kystsaker i en avdeling. Utviklingssamarbeid som skal legge til rette for bærekraftig fiskeriforvaltning i andre land, er også et område som skal få større oppmerksomhet, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fire avdelinger

Fiskeri- og havbruksavdelingen har ansvar for saker knyttet til fiskeriene, fiskeflåten og havbruksnæringa. Avdelingen har ansvar for regulering av fiskeriene og havbruksnæringa og for å sikre økonomisk bærekraftige næringer innenfor en miljømessig bærekraftig ramme.

Porteføljen til sjømatavdelingen omfatter sjømatindustrien, sjømatprofilering, forbrukerhensyn og markedsadgang. Styrkingen av departementets arbeid med industri og marked er et vesentlig premiss for den nye organiseringen.

Kyst- og miljøavdelingen har ansvar for saker knyttet til kystforvaltningen, havmiljøet og havne- og sjøtransportpolitikken. Oljevern og forebyggende sjøsikkerhet ligger under denne avdelingen.

Når det gjelder departementets arbeid med statsbudsjettet, etats- og eierstyring, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer, vil det ligge under avdeling for forskning, styring og administrasjon. Avdelingen har også ansvar for departementets politikk for nye marine næringer og et overordnet ansvar for sikkerhets- og beredskapskapsarbeidet i sektoren.

Kilde: Pressemelding, 08.11.2012, Nr.: 82/2012

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/pressesenter/pressemeldinger/2012/mer-slagkraftig-fiskeri--og-kystdepartem.html?id=707457

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.