Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.02.2001 Nyopprettelse

Navn: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Kort navn: FHF
Tilknytningsform: Finansieringsinstitusjon
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Fiskeridepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er opprettet for å styrke næringsfinansieringa av forskning og utvikling for å legge til rette for økt verdiskaping, miljøtilpasning, omstilling og nyskaping i sjømatnæringa. Fondet er organisert som et forvaltningsorgan under Fiskeri- og kystdepartementet og ledes av et styre med representanter fra næringa. Inntektene kommer fra ei FoU-avgift på 0,3 pst. på eksporten av fisk og fiskevarer. Avgiften er regulert i lov og forskrift:
- LOV 2000-07-07 nr 68: Lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen.
- FOR 2000-10-11 nr 1056: Forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen.
- FOR 2000-12-13 nr 1253: Forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport til Eksportutvalget for fisk og til forskning og utvikling

Bakgrunnen for etableringen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er:
- Ot.prp. nr. 32 (1999-2000): Om lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen.
- Innst. O. nr. 74 Innstilling fra næringskomiteen om lov om avgift ilt forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen

Fiskeridepartementet er ansvarlig for ordningen med FoU-avgift, og styret vil derfor være et offentlig organ.
Nettside: www.fiskerifond.no

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2019 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Ved Stortinget si handsaming av Prop. 37 L (2017–2018) Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) vart det vedteke å omdanne Fiskeri- og -havbruksnæringas forskingsfond (FHF) til eit statleg heileigd aksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Endra lov trer i kraft 1. januar 2019. Namnet på selskapet blir Fiskeri- og havbruksnæringas forskingsfinansiering AS (FHF AS).

Selskapet har eit sektorpolitisk mål (kategori 4-selskap). Selskapet skal ikkje utbetale utbytte eller ta opp lån. All inntekt skal brukast til forskings- og utviklingsformål og til forvalting og administrasjon av selskapet.

Målet med statens eigarskap i selskapet er å styrkje finansieringa av marin forsking og utvikling (FoU), for å leggje til rette for auka verdiskaping, miljøtilpassing, omstilling og nyskaping i fiskeri- og havbruksnæringa.

FHF er finansiert av ei FoU-avgift, som i tråd med føresetnadene ved etableringa, går utanom statsbudsjettet. Selskapet skal forvalte midlane. Det er føresett i Prop. 37 L at aksjekapitalen i FHF AS dekkjast av avgiftsmidla.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS ble stiftet den 12. desember 2018. Den 7. januar 2019 ble virksomhetsoverdragelsen gjennomført.

Kilder: Prop. 37 L (2017–2018) Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond), Statens Eierberetning 2018
_____________________________________________________________________________________________

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
(FHF) finansierer forsknings- og utviklingsoppgaver som fiskeri- og havbruksnæringen ønsker gjennomført. FHF finansieres av en FoU-avgift på 0,3 pst. av eksportverdien av fisk og fiskevarer og ledes av et styre med representanter fra næringen. FHFs inntekter fra FoU-avgiften var 284 mill. kroner i 2017. FHF tar initiativ til og finansierer FoU-prosjekter med generell nytteverdi for hele eller deler av marin næring. Midlene gis som tilsagn til FoU-leverandører basert på FHFs strategier utarbeidet i dialog med næringen. FHF er besluttet omdannet til et statlig heleid aksjeselskap, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF AS), per 1. januar 2019.
Kilde: Fra Prop. 1 S 2018–2019, Nærings- og fiskeridepartementet, s. 127
_____________________________________________________________________________________________

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret
Organisasjonsnummer: 921 995 121
Navn/foretaksnavn: FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING AS
Forretningsadresse: Stenersgata 2A, 0184 OSLO

Virksomhet:
822 021 492 FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING AS OSLO
922 137 129 FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING AS TROMSØ
922 145 385 FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING AS TRONDHEIM
922 145 466 FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFINANSIERING AS ÅLESUND

01.01.2019 Navneendring

Navn: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS
Kort navn: FHF AS

FHF er besluttet omdannet til et statlig heleid aksjeselskap, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF AS), per 1. januar 2019.
Jf. Prop. 1 S Nærings- og fiskeridepartementet 2018–2019, s 127

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.