Fiskeridirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

25.04.1900 Nyopprettelse

Navn: Norges Fiskeristyrelse
Kort navn: Norges Fiskeristyrelse
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Staten
Tilhører etat: Fiskeridirektoratet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 1301 Bergen

25. april vedtar Stortinget å opprette Norges Fiskeristyrelse med sete i Bergen. Dette vedtaket stadfestes ved Kronprinsregentens resolusjon 26. mai samme år og fra 15. oktober starter Norges Fiskeristyrelse sitt arbeid. I 1902 trådte formålsparagrafen for Norges Fiskeristyrelse i kraft.

01.01.1906* Navneendring

Navn: Fiskeridirektoratet
Kort navn: Fiskeridirektoratet

Under Fiskeridirektoratet ligger bl.a. Fiskeridirektoratets Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratets kjemisk-teknisk forskningsinstitutt og Fiskeridirektoratets bygnings- og maskinteknisk avdeling.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Når det gjelder Fiskeridirektoratets kjemisk-teknisk forskningsinstitutt og Fiskeridirektoratets bygnings- og maskinteknisk avdeling ble forskningsvirksomheten som foregikk ved begge disse enhetene overført til det nye Fiskeriteknologiske forskningsinstitutt (FTFI) ved etableringen av dette tidlig på 1970-tallet (se St.meld.nr.36 1970-71). Senere er Fiskeriteknologiske forskningsinstitutt (FTFI) omdannet til et aksjeselskap i NORUT Gruppen AS og eies pr 2001 51% av NORUT Gruppen AS (http://www.norut.no/) og 49% av Fiskeridepartementet. Navn pr. 2001: Fiskeriforskning - Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning A/S (http://www.fiskforsk.norut.no/)

01.07.1946* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Overordnet: Fiskeridepartementet

01.01.1965* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1965* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1965* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1965* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1971 Består via innlemming

01.01.1983* Består via innlemming

Lokalisering: 1201 Bergen
Innlemmede enheter:

01.01.1990* Består via utskilling

Lokalisering: 1201 Bergen
Utskilte enheter fra denne enheten:

01.01.2003 Består via utskilling

Lokalisering: 1201 Bergen
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilte enheter fra denne enheten:

Ernæringsinstituttet ble skilt ut fra Fiskeridirektoratet med virkning fra 1. januar 2003. Instituttet er nå direkte underlagt Fiskeridepartementet og har endret navn til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).En viktig grunn til utskillelsen var å få et klarere skille mellom risikovurdering - som skal være en uavhengig vitenskapelig prosess - og forvaltning (tilsyn m.v.) knyttet til sunn og trygg sjømat. Ledes av et styre som øverste organ. Om utskillelsen: Se bl.a. St.prp.nr.1 Tl. 11 (2002-2003) (http://odin.dep.no/repub/02-03/stprp/1t11/) og B.innst.S.nr.8 Tl. 1 (2002-2003) (http://www.stortinget.no/innb/innb-200203-008-t1.html )
---------------------
Fram 1975 var virksomheten organisert som en avdeling i direktoratet; Avdeling for vitaminundersøkelser. Fra 1975 ble avdelingen omorganisert til Fiskeridirektoratets vitamininstitutt. I 1985 endret enheten navn til Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt.

01.03.2003 Består via omorganisering

Lokalisering: 1201 Bergen

Fiskeridirektoratet har med bistand fra Statskonsult foretatt en gjennomgang av direktoratet sentralt. Gjennomgangen resulterte i en ny og mer hensiktsmessig sentralorganisasjon fra 1. mars 2003. Dette innebærer færre avdelinger med klarere oppgavefordeling, tydeligere ansvarsfordeling i toppledelsen og klarere rapporterings- og styringslinjer for ytre etat. Ansvaret for arbeidet med trygghet og kvalitet ved sjømat er skilt ut i en egen avdeling, og vil bli overført til Mattilsynet med virkning fra 1. januar 2004.

Beslutningen om at oppgavene med trygghet og kvalitet ved sjømat skal overføres til det nye Mattilsynet utløste også behov for en omorganisering av Fiskeridirektoratets regionstruktur for å sikre en optimal ressursutnyttelse. Dette var i hovedsak bakgrunnen for regjeringens beslutning om at Fiskeridirektoratets regioner skulle reduseres fra ni til fem, med regionkontor i Tromsø, Bodø, Ålesund, Måløy og Egersund.

I samsvar med Stortingets anmodningsvedtak den 19. desember 2002 i Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 1 (2002-2003), har regjeringen imidlertid omgjort vedtaket, slik at regionkontorene for Fiskeridirektoratet i Trondheim og Vadsø også videreføres.
Ny regionstruktur skal være etablert fra 1. januar 2004. Med sju regioner vil de administrative innsparingene bli lavere enn det var lagt opp til.

Kilde: St.prp.nr.1 2003-2004, Fiskeridepartementet s. 28-29

01.01.2004 Består via omorganisering

Lokalisering: 1201 Bergen
Relaterte enheter:

Ansvaret for arbeidet med trygghet og kvalitet ved sjømat ble skilt ut i en egen avdeling i Fiskeridirektoaret fra 1.3.2003. Avdelingen ble overført til Mattilsynet med virkning fra 1. januar 2004.

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.