Fylkeslegekontoret i Vest-Agder

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.1913* Nyinnskrevet

Navn: Amtslegekontoret i Vest-Agder
Kort navn: Amtslegekontoret i Vest-Agder
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Tilhører gruppe : Amtslegekontor
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1001 Kristiansand

Historikk
Fylkeslegeembetene har røtter tilbake til lov 27.06.1891 (nr. 2) om endring av og tillegg til den såkalte sinnssykeloven av 1848. I § 2 heter det at det i hvert amt skulle antas en lege til å undersøke tvilstilfeller om hvorvidt en fattig sinnssyk trengte særegen behandling eller forpleining. Disse legene ble gjerne kalt amtsleger. Etter lov 26.07.1912 (nr. 1) om utførelsen av de offentlige legeforretninger (§ 7) ble amtslegene embetsmenn, samtidig som arbeidsområdet ble utvidet. I tillegg til oppgavene med sinnssykestellet gitt i loven fra 1891, skulle amtslegene føre et overordnet tilsyn med medisinal- og sunnhetsvesenet i hele amtet, bortsett fra de byene som hadde stadsfysikat. Amtslegen skulle utnevnes blant en av distriktslegene eller stadslegene innen amtet og måtte følgelig skjøtte sine oppgaver både på amts- og distriktsnivå. Amtslegen i Lister og Mandal amt ble til Fylkeslegen i Vest-Agder som følge av de landsomfattende navneendringene fra amt til fylker gjeldende fra 01.01.1919. Det gikk lang tid før fylkeslegestillingen ble fast på fulltid og ikke lenger hadde karakter som "bierverv" til en annen legestilling. I Vest-Agder skjedde dette i 1953, da Knut Litleré ble utnevnt til fylkeslege etter å ha vært konstituert siden 1945. Han sluttet samtidig som distriktslege i Oddernes. Fra 01.01.2003 ble fylkeslegene lagt inn som helseavdelinger under fylkesmennene og skal i forvaltningssaker være underlagt fylkesmannens myndighet. Men fylkeslegenes tilsynsvirksomhet, dvs. tilsynet med helsetjenesten og alt helsepersonell i fylket, er forsatt direkte underlagt Statens Helsetilsyn.
Kilde: Arkivportalen.no

--------------------------

I følge lov av 26.7.1912 om utførelsen av de offentlige legeforretninger er det i hvert fylke, unntatt Oslo, en fylkeslege (§ 7) I Oslo ble fylkeslegens funksjoner utøvd av stadsfysikus, som forente fylkeslegefunksjonen med funksjonen som helserådsordfører.

Denne gruppen omfatter også distriktsleger, Statsfysici, Stadsleger. Senere også fylkespsykiater (ca. 1978) og overleger HVPU (ca. 1982)

01.01.1919 Navneendring

Navn: Fylkeslegekontoret i Vest-Agder
Kort navn: Fylkeslegekontoret i Vest-Agder

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Helsedepartementet

31.12.2002 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Enheten ble innlemmet i:

Fylkesmannsembetet blir utvidet fra 1.1.2003. Fylkeslegekontorene innlemmes i Fylkesmannsembetet. Enheten inngår fra dette tidspunktet som helseavdelingen hos fylkesmannen. Helseavdelingen vil utføre tilsyn med helsetjenester og helsepersonell som Helsetilsynet. I samsvar med Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten er avdelingen direkte underlagt Statens Helsetilsyn og uavhengig av fylkesmannen i tilsynsarbeidet.
Også Statens utdanningskontorer inngår i embetet som utdanningsavdelingen hos fylkesmannen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.