Folkehelseinstituttet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002 Ny via sammenslåing

Navn: Nasjonalt folkehelseinstitutt
Kort navn: FHI
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Overordnet: Helsedepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fra 1. januar 2002 ble store deler av Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) og Statens helseundersøkelser (SHUS) slått sammen til et nytt institutt - Nasjonalt folkehelseinstitutt. I tillegg inngikk arbeidsoppgaver og ansatte fra:
- Medisinsk fødselsregister i Bergen (MFR),
- Norsk medisinaldepot (NMD) og
- Enhet for legemiddelstatistikk- og metodologi.
Videre overføres det oppgaver fra _Statens helstilsyn_ relatert til forvaltning av helseregistre.

Formålet var å samle de fleste statlige ressurser for offentlig forebyggende helseomsorg i en organisatorisk enhet. Det nye instituttet fikk ansvar for alle nasjonale helseregistre, unntatt Kreftregisteret, og for koordinering av all offentlig epidemiologisk datainnsamling i Norge samt ansvar for toksikologi- og rusmiddelforskning.

Etableringen av Nasjonalt folkehelsinstitutt har som mål å samle toneangivende epidemiologiske miljøer, og legge til rette for en helhetlig og oversiktlig organisering av epidemiologisk datainnsamling, herunder sentrale helseregistre og befolkningsundersøkelser, og forskning. Etaten vil også ha som mål å fornye og videreutvikle arbeidet innen smittevern og miljømedisin.

01.01.2003 Består via innlemming

Fra 01.01.2003 er tidligere Statens rettstoksikologiske institutt (SRI) blitt den nye Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning i Nasjonalt folkehelseinstitutt.

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.06.2011 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Rettsmedisinsk institutt

Rettsmedisinsk institutt (RMI) var et institutt ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Instituttet ble overført til Nasjonalt folkehelseinstitutt den 1. juni 2011 og innlemmet i Divisjon for rettsmedisinske fag.

01.01.2016* Navneendring

Navn: Folkehelseinstituttet
Kort navn: FHI
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Helse og omsorgsdepartementet, Prop. 9 L (2015–2016) Endringer i helselovgivningen:
Nasjonalt folkehelseinstitutt ble etablert i 2002 som følge av en sammenslåing av flere mindre etater og enkeltavdelinger. Både instituttets ansatte, samarbeidspartnere og media tok med seg gamle navnevaner og forkortelser. I tillegg til Nasjonalt folkehelseinstitutt, Folkehelseinstituttet og FHI, brukes også noen andre varianter av navnet: Norsk folkehelseinstitutt, Folkehelsa, Folkehelsen og nfi. Forenkling og rydding i navnebruken aktualiseres i forbindelse med omorganisering av den sentrale helseforvaltningen.

Departementet foreslo i høringsnotatet å endre navnet til Folkehelseinstituttet, med FHI som forkortelse. Den engelske varianten blir som før; Norwegian Institute of Public Health (NIPH). Navnebyttet krever endringer i flere lover.

Ingen høringsinstanser har uttalt seg imot forslaget til endring av navn. Departementet foreslår derfor å endre instituttets navn i tråd med forslaget i høringsnotatet.

Kilde:
Prop. 9 L (2015–2016) Endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.) (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-9-l-20152016/id2459435/?ch=1&q=)

01.01.2016 Består via innlemming

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fra 1.1.2016 inntreffer følgende endringer under Folkehelseinstituttet:
- Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) innlemmes i Folkehelseinstituttet
- Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet innlemmes i Folkehelesinstituttet
- Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) deles i to; forvaltningsoppgaver overføres fra til Helsedirektoratet, resterende oppgaver overføres til Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets mandat utvides til kunnskapsproduksjon for folkehelse og helsetjeneste og blir dermed en tydeligere kunnskapsstøtteorganisasjon for Helsedirektoratet. De delene av Kunnskapssenteret som ikke skal til Helsedirektoratet, flyttes til Folkehelseinstituttet sammen med Sirus og Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Kilder: Pressemelding HOD "Færre etater i helseforvaltningen" 12.5.2015, pressemelding fra Herlsedirektoratet "Sterkere fagmyndighet og nytt direktorat for e-helse" 12.5.2015

01.06.2016* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Folkehelseinstituttet overførte om lag 236 ansatte til Oslo universitetssykehys HF og 35 ansatte til det statlige foretaket Norsk helsenett SF.
____________________________

I juni 2016 fikk Norsk Helsenett i oppdrag av helseministeren å etablere et sentralt tjenestesenter for alle underliggende etater under Helse- og omsorgsdepartementet. I løpet av 2017 får Norsk Helsenett ansvaret for å levere tjenester innen anskaffelser, IKT og arkiv/dokumentforvaltning til Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Bioteknologirådet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern (nå Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), Helseøkonomiforvaltningen og Pasient og brukerombudene. De ansatte som skal jobbe i tjenestesenteret kommer fra etatene, og overføres til Norsk Helsenett.
Kilde: Norsk helsenett SF hjemmeside; https://www.nhn.no/om-oss/vaar-historie/

01.01.2017 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Rettsmedisinsk institutt

Rettsmedisinske fag (tidligere Rettsmedisinsk institutt) er fra 1.1.2017 overført fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus.

01.01.2018* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse

I 2018 ble Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) en del av Folkehelseinstituttet. Senteret ble opprinnelig etablert etter initiativ fra Helse- og sosialdepartementet i 2003 og var administrativt underlagt Oslo universitetssykehus.

Senteret endrer senere navn til Enhet for migrasjonshelse og driver forskning og utviklingsarbeid på feltet innvandreres helse, også kalt "migrasjonshelse". NAKMI har et tverrfaglig mandat som skal sikre samarbeid med aktuelle aktører nasjonalt og internasjonalt for å ivareta kompetanse på feltet.

Kilder: wikipedia.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.