Statens arbeidsmiljøinstitutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1987* Ny via sammenslåing

Navn: Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og yrkeshygiene (AMY)
Kort navn: AMY
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Arbeidsforskningsinstituttene omorganiseres: til ny enhet: Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og yrkeshygiene (AMY) Etter omorganiseringen pr. 1.1.1987 er Arbeidspsykologisk institutt skilt ut som egen etat under navnet Aarbeidsforskningsinstituttet. De resterende institutter slås sammen og deles inn i fem seksjoner under Statens forskningssenter for arbeidsmedisin og yrkeshygiene (AMY)

01.01.1989* Navneendring

Navn: Statens arbeidsmiljøinstitutt
Kort navn: STAMI

01.01.2002* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Overføres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2005 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Om omdanningen
I Budsjett-innst. S. nr. 5 (2001-2002) viste Kommunalkomiteen til omdanningen av Arbeidsforskningsinstituttet til AS og bad departementet vurdere om det var aktuelt med en fristilling også av STAMI. Departementet har foretatt en grundig vurdering av egnet tilknytningsform for instituttet og tilrår, som varslet i forbindelse med revidert budsjett 2004, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004) at STAMI gis unntak fra bevilgningsreglementets § 4 og omdannes til for valtningsorgan med særskilte fullmakter.

Dette innebærer i hht. St.prp.nr.1 ASD 2004-2005 at nåværende kapitler og poster endres slik at nettobevilgningen innarbeides i ny post 50 Statstilskudd under kap. 643 Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Instituttet ble omdannet til forvaltningsorgan med særskilte fullmakter fra 1. januar 2005. Bevilgningen over post 50 er netto tilskudd til drift av instituttet. Nettobudsjetteringen innebærer at instituttet selv disponerer eventuelt overskudd av drift og må selv dekke eventuelt underskudd. Instituttets inntekter fra oppdragsforskningen utgjør pr 2006 om lag 15 pst. av instituttets totale budsjett og inntektskildene er i all hovedsak offentlige midler herunder Norges forskningsråd (jf. St.prp.nr.1 AID 2006-2007, s. 127.)

01.01.2010 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Arbeidsdepartementet

Jf. opprettelsen av det nye Arbeidsdepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.