Ibenholt, Tone og Aasmundstad, Per Kristian (1999):

Pilotprosjekt FylkesKOSTRA

Oslo, Statskonsult, Rapport 1999:26

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1999/1999-26.htm

Antall sider:

24

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2418

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sammendrag:

I rapporten vert det oppsummert erfaringane frå pilotprosjektet for FylkesKOSTRA i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det er særleg lagt vekt på forhold knytt til organiseringa og gjennomføringa av pilotprosjektet. I rapporten vert det òg gjeve ei vurdering av synet aktørane har på nytteverda av prosjektet. Etter Statskonsult si meining bør det klargjerast kven som er FylkesKOSTRA sine hovudmålgrupper. I vidareføringa av arbeidet med FylkesKOSTRA er det viktig at prosjektet vert forankra på høgt nivå i fylkeskommunane. Arbeidsgruppene i regi av SSB bør førast vidare og utvidast med nye fylkeskommunar.