Hernar, Olav (1996):

Vurdering av organiseringen av UNESCO-arbeidet i Norge

Oslo, Statskonsult, Rapport 1996:03

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

26

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2618

Disse opplysningene er sist endret:

10/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Rapporten gjennomgår organiseringen av UNESCO-arbeidet i Norge. På bakgrunn av en rekke krav som stilles til styring og koordinering av det nasjonale UNESCO-arbeidet, samt ny tilknytningsform for nasjonalkommisjonen og dens sekretariat, vurderes to hovedmodeller for organiseringen. Konklusjonen er at intensjonene med det nasjonale UNESCO-arbeidet er godt ivaretatt innenfor den nåværende organisasjonsmodellen, og at tilknytningsform som innføres fra 1996, gir økte styringsmuligheter. Det anbefales at nåværende organisasjonsmodell beholdes, men at styringsredskapene videreutvikles og benyttes mer aktivt, både i koordinering mellom departementene og i dialogen med statsorganet.