Refsdal, Endre S. (2009):

NAV klageinstans : det nye klageorganet i NAV

Oslo : Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo Unipub

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.jus.uio.no/ior/forskning/publikasjoner/skriftserien/02-2009.html

Kommentar:

Opprinnelig levert som forfatterens masteroppgave - Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, høsten 2008 med tittel: NAV klage og anke

Antall sider:

150

ISBN-nummer:

ISBN 978-82-8063-082-7

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2840

Disse opplysningene er sist endret:

23/3 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Avhandlinga drøftar personelle, prosessuelle og materielle rettspørsmål som styrer verksemda til NAV Klageinstans – det nye klageorganet i NAV. Forfattaren spør i kva grad NAV Klageinstans ivaretek rettstryggleiken til brukarane.

Avslutningsvis peikar forfattaren på nokre utfordringar for arbeidet vidare med NAV-reforma.

Avhandlinga, som vart levert november 2008, er ein del av forsknings-programmet «Et trygdesystem i sterk forandring» ved Institutt for offentlig rett ved Universitet i Oslo.