Botheim, Ingunn, Sissel Kristin Hansen, Mette Haarstad (2012):

Styring av Fylkesmannen

Oslo: Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Rapport 2012:9

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difi-rapport-2012-9-styring-av-fylkesmannen.pdf

Antall sider:

67

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2915

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Kartleggingen viser at departementene og direktoratene styrer fylkesmannsembetene på ulik måte. Det er ulik detaljeringsgrad i styringen, det er ulikt presisjonsnivå i oppdragene og det er ulik praksis mht. omfang og innretning av styringsmøter. Mye fungerer bra i styringen av Fylkesmannen, men etter Difis vurdering er det enkelte elementer som vi mener kan gi grunnlag for en bedre
styring av fylkesmannsembetene. Det er:
 Tillit som grunnlag for god styring
 Økt vekt på styring av resultater
 Utvikling av styringsmøtene
 Handlingsrom for effektivitet og samordning
 Styringspraksis til diskusjon og læring
 Styrke FADs samordnings- og styringsrolle
 Læring og utvikling i embetene