Westermann, Øystein (2016):

Sivilisering av militær logistikk : Ledelse av forsyningskjeder i et militært beredskapsperspektiv

Oslo, Forsvarets høgskole

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2392414/MA_2016_Westermann.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/2392414

Antall sider:

91

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3308

Disse opplysningene er sist endret:

14/11 2017

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Denne studien ser på hvordan Forsvaret tilrettelegger for effektiv samhandling i

forsyningskjeder hvor sivile leverandører leverer varer for understøttelse av Forsvarets krav til beredskap og responsevne. Dette gjøres gjennom å se på utvikling og vedlikehold av relasjoner i en forsyningskjede. En kvalitativ tilnærming ble valgt, og oppgaven gjør et dypdykk i relasjonen mellom Forsvaret som kunde og Mediq Norge AS som leverandør. Studien ser på samhandlingen både fra et kundeperspektiv og et leverandørperspektiv, og begge parter ble intervjuet. I tillegg ble Forsvarets normative dokumenter gjennomgått for å kartlegge hva disse gav av føringer og retningslinjer for en kunde-leverandør relasjon. De senere årene er det blitt inngått et økende antall avtaler med næringslivet og en sivilisering av logistikken i Forsvaret, hvor sivile leverandører kommer lenger inn i den militære forsyningskjeden har vært fremtredende. Det er dermed ikke nok bare å se på egen virksomhet, men man må snarere involvere seg i ledelse av et nettverk av virksomheter. Det strategiske og interorganisatoriske konseptet ledelse av forsyningskjeder eller Supply Chain Management brukt i militær kontekst er ment å kunne bidra til en forbedret understøttelse av militære avdelinger. Dette fordrer at det utvikles gode relasjoner mellom Forsvaret og leverandørene i fredstid, slik at behovet og leveranse til beredskap og i krise/krig dekkes hvis Forsvaret trenger det. Studien viser at det å bygge gode og langsiktige relasjoner er viktig for best mulig å sikre leveranser. Samhandlingen må blant annet basere seg på gjensidig tillit, utvikling av sterke bånd, en evne til samarbeid og samtidig kunne håndtere konflikter, en symmetri relatert til makt og avhengighet og det å gjøre tilpasninger til beste for den andre parten for å vise at man investerer i relasjonen. Forsvarets måte å håndtere disse, både på individnivå og på organisasjonsnivå vil være avgjørende for evnen til å bygge gode relasjoner. Oppgaven identifiserer videre at også interaksjonen mellom leverandør og Forsvaret er kompleks, og at det ikke bare er å signere en kontrakt og så vil partene jobbe for et felles mål.

Samtidig er relasjoner dynamiske og trenger kontinuerlig oppfølging. På det personlige plan er det gjort mye som kan anses som riktig for å skape den rette kjemien mellom kunde og leverandør. Nettopp evnen til å balansere samarbeid og konflikt, skape en symmetri i relasjonen, skape tillit og være troverdig synes alle å være forhold som håndteres godt på det individuelle plan, på tross av at det på rent organisatorisk plan synes å være mangelfulle føringer og retningslinjer.