Svendsen, Yngve (leder), Ragna Aarli, Jostein Askim, Cecilie Østensen Berglund, Kirsti Bjørneset, Nils Asbjørn Engstad, Carl Ivar Hagen, Steinar Juel, Anne Margrete Katteland, Arne Krokan, Erling Røed Larsen, Bjørg Tysdal Moe, Vidar Otterstad, Inger-Marie Sperre, Inger Marie Sunde og Sven Marius Urke (2019):

NOU 2019: 17 Domstolstruktur

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/35573b30d77d47808c17fc5a5202faa1/no/pdfs/nou201920190017000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-17/id2670671/

Kommentar:

Delutredning fra Domstolkommisjonen oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2017.
Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 1. oktober 2019.

Antall sider:

200

ISBN-nummer:

978-82-583-1415-5

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4530

Disse opplysningene er sist endret:

20/4 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Domstolkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2017 for å utrede domstolenes organisering. Kommisjonen ble bedt om å avgi en delutredning med skisse til en konkret domstolstruktur for tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene. Utredningen ble overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet 1. oktober 2019.