Lars Erik Flatø (leder), Geir Kjell Andersland, Kirsten Djupesland, Eva Khan, Thomas Koefoed, Svein Ludvigsen, Hilde Rakvaag, Randi Talseth, Geir Tveit (2009):

NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt — Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-22/id587673/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt av Barne- og likestillingsdepartementet.
Avgitt 3. desember 2009.

Antall sider:

124

ISBN-nummer:

978-82-583-1043-0

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4552

Disse opplysningene er sist endret:

28/4 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

I statsråd 20. september 2008 oppnevnte regjeringen et utvalg som skulle utrede en bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Utvalget ble bedt om å foreta en grundig vurdering av mulighetene for et systematisk og forpliktende samarbeid mellom kommunale og statlige tjenester som gir hjelp til utsatte barn og deres foreldre. Utvalget ble bedt om å vurdere hvordan tjenestene kan organiseres på en måte som gjør at barn og foreldre opplever at det er «en dør inn» når de trenger hjelp fra flere tjenester. Det ble spesielt nevnt i mandatet at utvalget skulle se nærmere på hvordan samarbeidet kan organiseres for at én instans skal ha koordineringsansvaret. Utvalget ble også bedt om å vurdere om plikten til samarbeid kan nedfelles i lovverket, og hvordan de ulike lovene må harmoniseres på dette området.

Utvalget legger med dette frem sin utredning som inneholder utvalgets syn på de temaer som er beskrevet i mandatet og forslag til lovendringer. Utvalgets oppdrag er dermed avsluttet.