Einar Steensnæs (leder), Bente Gustavson, Grete Sjurgard, Thomas Angell, Bjørn Kløvstad, Helge Hasselgård, Jan Egil Pedersen, Eli Reistad, Ola Brattvoll (til 31.12.2010), Gro Tvedt Andersen, Thea Susanne Skaug, Kristin Taraldsrud Hoff, Aina Bartmann, Anne Borge Johannesen, Bent Sofus Tranøy (2011):

NOU 2011: 4 Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/a46b6fc6d9e44882a47be0621ed899a4/no/pdfs/nou201120110004000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-4/id640128/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
Avgitt 13. april 2011

Antall sider:

128

ISBN-nummer:

978-82-583-1084-3

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Sverige, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, EU

NSD-referanse:

4565

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Ved Kongelig resolusjon av 19. februar 2010, ble det oppnevnt et utvalg som skulle kartlegge styrkeforholdene i matvarekjeden, vurdere utviklingen og foreslå tiltak som ivaretar forbrukernes interesser med tanke på pris, vareutvalg, kvalitet og tilgjengelighet. Samtidig skulle utvalget også belyse mulighetene for åpenhet og innsyn i hele matvarekjeden for å sikre tilfredsstillende samfunnsmessig kontroll.Matkjedeutvalget legger med dette fram sin utredning.