Per J. Jordal (leder), John Christian Elden, Ragnhild Hennum, Helge Leikvik, Stina Sveier Nielsen, Dag Bugge Nordén, Eitya Rehman, Inge Ryan, Mona Røkke, Asbjørn Strandbakken (2011):

NOU 2011: 13 Juryutvalget - Når sant skal skrives

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/a1bdecfa47894a21b6ba66731cbd4017/no/pdfs/nou201120110013000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-13/id648073/

Kommentar:

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. mai 2010.
Avgitt til Justis- og politidepartementet 17. juni 2011.

Antall sider:

300

ISBN-nummer:

978-82-583-1103-1

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, England, Wales, Nord-Irland, Skottland, Østerrike, Spania, Belgia, Sør-Korea, Svergie, Russland, USA, Danmark, Frankrike, Portugal, Tyskland

NSD-referanse:

4573

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Kongen i statsråd oppnevnte den 21. mai 2010 et utvalg for å vurdere lekdommerinnslaget når de alvorligste straffesakene behandles i lagmannsretten og
enkelte andre spørsmål. Utvalget legger med dette frem sin utredning.