Helga Arianson (Leder), Solveig Eek Bistrup, Geir Sverre Braut, Øystein Flesland, Torunn Grinvoll, Solfrid Vaage Haukaas, Bjørn Hofmann, Siri Kristiansen, Grete Myhre, Terje Nybøe, Jan-Roger Olsen, Kirsten Toft, Siri Wiig, Wasim Zahid (2015):

NOU 2015: 11 Med åpne kort. Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/daaed86b64c04f79a2790e87d8bb4576/no/pdfs/nou201520150011000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-11/id2459861/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. 21. juni 2013 og endret november 2013
og august 2014.
Avgitt til helse- og omsorgsministeren 2. november 2015.

Antall sider:

344

ISBN-nummer:

978-82-583-1245-8

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4605

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Ved kongelig resolusjon 21. juni 2013 ble det oppnevnt et utvalg for å utrede hvordan samfunnet bør følge opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenestene. Utvalgets mandat og sammensetning ble endret av regjeringen 14. november 2013. Opprinnelig utvalgsleder professor dr. juris Aslak Syse trakk seg sommeren 2014, og fylkeslege Helga Arianson overtok ledervervet 11. august 2014.

I mandatet ble utvalget bedt om å foreta en bred utredning av hvordan samfunnet bør følge opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenestene. Utvalget har vurdert mange relevante ordninger og involverte aktører, men har også måttet foreta avgrensinger i dette svært omfattende feltet. Mandatet gjelder i første rekke oppfølging av alvorlige hendelser. Utvalget har i noen grad også sett på arbeidet med pasient- og brukersikkerhet fordi utvalget mener det er en nær sammenheng mellom oppfølging av hendelser som har skjedd og forebygging av nye hendelser. I tilleggsmandatet ble det angitt noen spesifikke problemstillinger som utvalget også har vurdert.

Utvalget legger med dette fram sin utredning med forslag til lovendringer og andre tiltak. Utvalget peker også på muligheter for forbedring innenfor de gjeldende regler og ordninger.

Utredningen har enkelte dissenser og særmerknader i kapittel 7 der utvalget redegjør for sine vurderinger. Dette medfører at utkastet til lovtekst i kapittel 10 er utarbeidet av utvalgets flertall på de punkter der det er dissens. For øvrig er utredningen enstemmig.