Statistikk over organisasjoner

Siden viser antall organisasjoner kategorisert etter spesifikk gruppe. Disse are Orgninsasjonsgruppe(Organisasjonsform, Sektorkode,Næringskode).

Velg fra listen nedenfor. Detaljer kommer hvis du klikker den respektive linken som kommer opp.

Orgninsasjonsgruppe: Velg år:

Antall organisasjoner basert på organisasjonsform, aar = 2020
Organisasjonsform Antall organisasjoner Antall ansatte
BEDR (Bedrift) 2890 188180
ORGL (Organisasjonsledd) 266 179839
STAT (Staten) 19 8371
Orgnisasjoner som har organisasjonsform: ORGL, aar = 2020
Orgnr Org navn Antall ansatte
922727457 22. JULI-SENTERET 17
983998275 AGDER POLITIDISTRIKT 790
889640782 ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1508
971525681 ARBEIDSRETTEN 8
974761211 ARBEIDSTILSYNET 663
971526378 ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO 829
961181399 ARKIVVERKET 324
919666102 ARTSDATABANKEN 34
986128433 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 6177
971527765 BARNEOMBUDET 21
980633446 BIOTEKNOLOGIRÅDET 9
995966697 CYBERFORSVARET CYFOR 0
925775908 DAGLIGVARETILSYNET 0
974761467 DATATILSYNET 64
999148603 DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 11
971578807 DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 128
979529805 DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET 0
979529813 DEN MILITÆRE DISIPLINÆRMYNDIGHET 0
974761424 DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 741
991825827 DIGITALISERINGSDIREKTORATET 335
974760223 DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 85
915933149 DIREKTORATET FOR E-HELSE 171
986252932 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING 663
986339523 DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU) 156
974760282 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 59
974760983 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 665
867668292 DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET 133
971277882 DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID 324
988681954 DISKRIMINERINGSNEMNDA 20
925193755 ELDREOMBUDET 0
974789221 ETTERRETNINGSTJENESTEN E 0
971315601 FARTØYKONTORET 100
840747972 FINANSTILSYNET 325
984000049 FINNMARK POLITIDISTRIKT 421
971203420 FISKERIDIREKTORATET 219
979529716 FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT 36
979529643 FISKERIDIREKTORATET REGION NORD 76
879529662 FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 32
979529694 FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 33
979529686 FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 33
983744516 FOLKEHELSEINSTITUTTET 1151
871033382 FORBRUKERRÅDET 159
974761335 FORBRUKERTILSYNET 32
989628011 FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 10
986105174 FORSVARET 19174
917618283 FORSVARETS FELLESTJENESTER FFT 0
970963340 FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 801
995967219 FORSVARETS HØGSKOLE FHS 0
988517860 FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON FLO 0
974779498 FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON MARINE EXPEDITIONARY BRIGADE 0
988517534 FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER FOH 0
995967294 FORSVARETS SANITET FSAN 0
813098202 FORSVARETS SPESIALSTYRKER FS 0
975950662 FORSVARSBYGG 1465
916075855 FORSVARSMATERIELL 1477
988517526 FORSVARSSTABEN FST 0
982907853 FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 67
974762994 FYLKESMANNEN I AGDER 178
974761645 FYLKESMANNEN I INNLANDET 262
974764067 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 159
974764687 FYLKESMANNEN I NORDLAND 170
974761319 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 557
974763230 FYLKESMANNEN I ROGALAND 184
967311014 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 256
974764350 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 284
974762501 FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK 213
974760665 FYLKESMANNEN I VESTLAND 300
921627009 FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON 221
995710757 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 148
974760908 GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT/ THE NORWEGIAN EXPORT CREDIT GUARANTEE AGENCY 96
974652382 GARANTIKASSEN FOR FISKERE 14
971527072 GENERALADVOKATEMBETET 11
971579196 GRENSEKOMMISÆR FOR DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE 5
974761955 GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT 0
971349077 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1165
988517798 HEIMEVERNET HV 0
986965610 HELFO 513
983544622 HELSEDIREKTORATET 738
971390425 HOVEDREDNINGSSENTRALEN 54
942114184 HUSBANKEN 298
982965691 HUSLEIETVISTUTVALGET 37
988517607 HÆREN 0
918108467 HØGSKOLEN I INNLANDET 1763
971555483 HØGSKOLEN I MOLDE 302
971567376 HØGSKOLEN I ØSTFOLD 757
974809672 HØGSKULEN I VOLDA 423
917641404 HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 3212
983997953 INNLANDET POLITIDISTRIKT 1005
987879696 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 209
988820016 INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 10
916810962 JERNBANEDIREKTORATET 210
874761192 JUSTERVESENET 104
999205437 KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 7
918195548 KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) 26
985847215 KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 15
974788985 KOMPETANSE NORGE 191
992375434 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 27
986074465 KONFLIKTRÅDENE 146
974761246 KONKURRANSETILSYNET 111
986187243 KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 34
911830868 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 5893
974760827 KRIPOS 653
974761114 KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE 50
974778998 KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO 23
977027233 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 639
874783242 KYSTVERKET 172
914756359 KYSTVERKET LOSTJENESTEN 376
870947852 KYSTVERKET MIDT-NORGE 31
970921907 KYSTVERKET NORDLAND 41
986141936 KYSTVERKET REDERI 218
970348298 KYSTVERKET SØRØST 83
970917772 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 62
970552626 KYSTVERKET VEST 77
981544315 LANDBRUKSDIREKTORATET 212
988681873 LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 44
982391490 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET 77
981105516 LUFTFARTSTILSYNET 200
988517747 LUFTFORSVARET 0
985399077 MATTILSYNET 1310
974760886 MEDIETILSYNET 36
982786495 MESTERBREVNEMNDA 8
971274042 METEOROLOGISK INSTITUTT 524
999601391 MILJØDIREKTORATET 870
974764113 MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 692
974760762 NAMSFOGDEN I LILLESTRØM 0
988894907 NAMSFOGDEN I OSLO, ASKER OG BÆRUM 0
974446871 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET 173
985165262 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 323
976029100 NASJONALBIBLIOTEKET 630
996879828 NASJONALT ID-SENTER 41
984936966 NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN 151
985042667 NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 159
974652277 NAV AGDER 590
999263550 NAV ARBEID OG YTELSER 1620
991012133 NAV ARBEIDS- OG TJENESTELINJEN 2
993110469 NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER 974
891046642 NAV HJELPEMIDLER 1399
874652202 NAV INNLANDET 585
971524553 NAV INTERNASJONALT 0
991078045 NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN 252
991013628 NAV KONTAKTSENTER 1176
991076573 NAV KONTROLL STYRINGSENHET 237
974242931 NAV MØRE OG ROMSDAL 403
975605779 NAV NORDLAND 378
974652269 NAV OSLO 1146
974652285 NAV ROGALAND 718
974652293 NAV TROMS OG FINNMARK 459
974239965 NAV TRØNDELAG 728
974241730 NAV VESTFOLD OG TELEMARK 666
974652358 NAV VESTLAND 921
974237059 NAV VEST-VIKEN 603
991012206 NAV YTELSESLINJEN 0
995277670 NAV ØKONOMILINJEN 317
974789310 NAV ØST-VIKEN 1112
988983837 NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 751
938966397 NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 80
970940243 NORD UNIVERSITET 2920
983999999 NORDLAND POLITIDISTRIKT 742
981965132 NOREC NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID 42
970141669 NORGES FORSKNINGSRÅD 492
970188290 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 221
870961642 NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA 35
974789523 NORGES HANDELSHØYSKOLE 648
971526033 NORGES IDRETTSHØGSKOLE 312
914781175 NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER 31
969159570 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 2309
974761106 NORGES MUSIKKHØGSKOLE 468
974767880 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 12126
970205039 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 652
986028307 NORSK AKKREDITERING 29
892211442 NORSK FILMINSTITUTT 100
918147764 NORSK JERNBANEMUSEUM 28
985980101 NORSK KULTURMINNEFOND 20
971527412 NORSK KULTURRÅD 156
970145567 NORSK LYD- OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK 44
920440754 NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING 21
984936923 NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 165
971022264 NORSK POLARINSTITUTT 204
886028482 NORSK ROMSENTER 42
970955992 NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 90
870917732 OLJEDIREKTORATET 223
971527439 OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET 5
961398142 OSLO POLITIDISTRIKT 3543
997058925 OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 5742
971526157 PATENTSTYRET 244
940415683 PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN 23
986174613 PETROLEUMSTILSYNET 184
915429785 POLITI- OG LENSMANNSETATEN 0
982531950 POLITIDIREKTORATET 340
974761157 POLITIETS FELLESTJENESTER 421
912814076 POLITIETS IKT-TJENESTER 569
974769484 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET 0
986210504 POLITIETS UTLENDINGSENHET 536
974761017 POLITIHØGSKOLEN 452
916195613 REGELRÅDET 8
974760673 REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 416
974761378 REGJERINGSADVOKATEN 81
971524758 RIKSADVOKATEN 207
974760819 RIKSANTIKVAREN 158
971524626 RIKSMEKLEREN 15
974760843 RIKSREVISJONEN 460
974907550 RIKSTEATRET 95
971519363 SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 143
985211132 SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERKLAGEUTVALGET 12
820327462 SENTER FOR OLJEVERN OG MARINT MILJØ 17
991172521 SIKKERHET OG BEREDSKAP 636
918929673 SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET 34
974761270 SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 85
974761262 SJØFARTSDIREKTORATET 365
988517720 SJØFORSVARET 0
974761076 SKATTEETATEN 7489
985895139 SKAULEN/ETNEDAL VILLREINNEMD 0
987248890 SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 42
971527404 SPRÅKRÅDET 40
874761222 STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 173
980977269 STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT SDØE 0
881143712 STATENS HAVARIKOMMISJON 56
974761394 STATENS HELSETILSYN 133
979363974 STATENS JERNBANETILSYN 71
971040238 STATENS KARTVERK 874
974761122 STATENS LEGEMIDDELVERK 337
960885406 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 352
982583462 STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT 417
986186999 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 81
921018924 STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 27
971032081 STATENS VEGVESEN 4877
971526920 STATISTISK SENTRALBYRÅ 1053
998554640 STATPED 719
971278374 STATSBYGG 908
982110777 STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET 15
987642491 SVALBARDS MILJØVERNFOND 0
971456523 SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD 47
983998313 SØR-VEST POLITIDISTRIKT 1313
983998178 SØR-ØST POLITIDISTRIKT 1722
914459265 TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET 14
974763516 TOLL- OG AVGIFTSETATEN TOLLREGION VEST-NOREG 139
880455702 TOLLETATEN 0
974761343 TOLLETATEN 271
974764369 TOLLREGION MIDT-NORGE 122
974764954 TOLLREGION NORD-NORGE 76
974760800 TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS 394
974762927 TOLLREGION SØR-NORGE 168
974762048 TOLLREGION ØST-NORGE 364
974769425 TROMS POLITIDISTRIKT 538
974761084 TRYGDERETTEN 70
983998631 TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1169
919477822 UNIT - DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING 212
970546200 UNIVERSITETET I AGDER 2297
874789542 UNIVERSITETET I BERGEN 5895
971035854 UNIVERSITETET I OSLO 9165
971564679 UNIVERSITETET I STAVANGER 4094
911770709 UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 3356
970422528 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 4771
970018131 UTDANNINGSDIREKTORATET 347
974760746 UTLENDINGSDIREKTORATET 1004
982019095 UTLENDINGSNEMNDA 219
974760894 UTRYKNINGSPOLITIET 460
916132727 VALGDIREKTORATET 26
917928010 VEGTILSYNET 13
983998461 VEST POLITIDISTRIKT 1493
974762005 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT 0
970955623 VETERINÆRINSTITUTTET 320
975888622 VETERINÆRMEDISINSK LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER 2
874761532 ØKOKRIM 176
974760584 ØST POLITIDISTRIKT 2136
974764814 ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK 25