Biografier

Henrik Ameln


Født: 29.04.1879
Død: 17.09.1961
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 1ste kreds Nygaard Overretssagfører Høyre
1922-24 1. representant Bergen Overrettssakfører Høyre
1925-27 3. representant Bergen Overrettssakfører Høyre
1928-30 1. representant Bergen Dispachør Høyre
1931-33 3. representant Bergen Dispachør Høyre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1926-1927 President Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Budgetkomiteen
Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1913-1914, ved behandling av sykeforsikringsloven.

1922-24 Nestformann i Finanskomiteen (av 1922)
Erstattet av Færøvik 01.04.-10.04.1924

Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av lov om opprettelse av en gjensidig forsikringsinnretning for norske skip. Gikk ut for J. L. Mowinckel i 1923.

Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av ombygging m.v. av klinikk m.v. for vanføre.

1925-27 Formann i Justiskomiteen (av 1919)
Erstattet av Lorentzen 11.03.-21.03.1927. Erstattet av Vogt 23.05.-03.06.1927.

1928-30 Formann i Justiskomiteen (av 1919)
Erstattet av Færøvik 31.01.-01.02., 26.03.-30.03. og 23.05.-25.05.1928.

1931-33 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Kom som forsterkning i 1933, ved behandling av endring i lov om kirker og kirkegårder m. fl. lover.

Formann i Lovkomiteen
Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning i 1931, ved behandling av Forsvarsordningen.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1932, ved behandling av internasjonale veksel- og sjekkrettsoverenskomster.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Sekretær i Lov om forsikring av norske fartøyer mot krigsfare
1922-24 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
Trådte inn for O. B. Halvorsen 06.03.1923. Ble formann fra samme dato.

1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Permisjon i 1927, Færøvik trådte inn i hans sted.

Formann i Om Stortingets forretningsorden
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om forretningsordenen
Medlem i Om forretningsordenen

Personalia:

Født 29.04.1879, Bergen.
Sønn av dispasjør, konsul Theodor Poul Lauritz Ameln (1847-1925) og Olivia Dorothea Hildegund Wilander (1849-1912).

Utdanning og yrke:

Student - Hambros skole i Bergen (1897)
Cand. jur. (1902)
Dispasjøreksamen (1911)
Student - Budgett- og regnskapsførsel i Sverige, Danmark og De Forente Stater (1923-1924)

Redaktør - "Norsk Forsikringstidende"
Medstifter - Bergens Handelsbank
Redaktør - Det politiske organ "Bjørgvin" (redaktør i noen år)
Sakførerfullmektig - Bergen (1903)
Overrettssakfører - Særlig for sjøretts- og assuransesaker (1903)
Dispasjør (fra 1917)
Direktør - Den Norske Handelsbank (1920-1923)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Bergen formannskap
1913-16 medlem Bergen formannskap
1916-19 medlem Bergen bystyre
1919-22 ordfører Bergen bystyre
1922-25 medlem Bergen formannskap
1934-37 medlem Bergen bystyre
1937-45 medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Skibsaktielovkomiteen av 1912
Formann - Komiteen om varekrigsforsikring av 1914
Formann - Skibsforsikringskomiteen av 1921
Medlem - Komiteen om omordning av post- og telegraf av 1933
Medlem - Statens budgettregnskapskomite av 1924
Medlem - Utvalget om Statens balansekonto av 1933
Medlem - De av Stortinget nedsatte reglementskomiteer (nedsatt i 1923 og 1925. resulterte i en helt ny budgettbehandling i stortinget og fastsettelse av bevilgningsreglement, vesentlig etter hans plan)
Formann - Kretssykekassen, Bergen (første formann)
Medlem - Eksamenskommisjonen for dispasjøreksamen
Viseformann - Norsk-dansk ordning (siden stiftelsen)
Ordfører - Representantskapet for Bergenshalvøens komm. Kraftselskap (til 1923) (-1-1923)
Formann - Norsk Varekrigs styre (til 1939) (-1-1939)
Opprettet - Havaribyrå (1904)
Stifter - Trygdekassenes Landsforening (1911)
Viseformann - Trygdekassenes Landsforening (1912-1915)
Formann - Trygdekassenes Landsforening (1915-1918)
Æresmedlem - Trygdekassenes Landsforening (fra 1921)
Formann - Revisjonskomiteen for Norsk sjøforsikringsplan (1927-1930)
Formann - Stortingets Grønlandslag (1931-1933)
Medlem - Statsbanene, hovedstyret (1933-1939)
Formann - Krigsforsikringen for fiskeflåten (fra 1939)
Medlem - Styret for krigsskadeforsikringen (fra 1940)

Verv i partier:

Medlem - styret for høyreforeningen i Bergen (fra 1908) (1908--1)
Medlem - Høires Centralstyre (1916-1919)
Formann - styret for høyreforeningen i Bergen (1920-1923)
Medlem - Høires Centralstyres arbeidsutvalg (1923-1929)
Formann - styret for høyreforeningen i Bergen (1927-1928)
Formann - styret for høyreforeningen i Bergen (1931-1934)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Nordisk Rederforbunds rettsutvalg assuranseutvalg
Formann - Nordisk Rederforbunds rettsutvalg og assuranseutvalg
Medlem - Comité maritime International's
Medlem - International Law-Association's norske styrer
Medstifter - Selskabet til Videnskabernes Fremme i Bergen
Sekretær - Bergens Rederiforening (1907-1942)
Stifter - Norsk Dispachørforening (1917)
Medlem - Norsk Dispachørforening arbeidsutvalg (fra 1917)
Medlem - Norges Byforbunds styre (1921-1923)
Styremedlem - Selskabet til Videnskabernes Fremme i Bergen (fra 1927)
Formann - Styret for Varekrigs videnskapelige fond (fra 1931)
Æresmedlem - Det kgl. norske Videnskabers Selskab i Trondheim (1939)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret for Norsk Havaribureau
Medlem - Styret for Norsk kollektiv pensjonskasse
Innehatt - Flere andre verv på forsikrings- som rederivesenets område (utarbeidet jubileumsskrifter på disse felter)
Medlem - Styre eller representantskap for en rekke selskaper
Sekretær - Revisjonskomiteen for Norsk sjøforsikringsplan (1905-1907)
Formann - Styret for Bergens Handelsbank (1916-1918)
Viseformann - Norske Veritas (1928)
Formann - Norske Veritas (1929-1945)
Formann - Styret for Reassuranseinstituttet for fiskefartøyer (fra 1933)(siden opprettelsen i 1933)
Viseformann - Den gjensidige krigsforsikring for skip (1935-1944)
Formann - Styret for Norsk Havaribureau (fra 1938)

Litteratur:

Medutgiver - Kommentaren til syke-forsikringsloven av 1915
Art. forf. - En mengde artikler i aviser og tidsskrifter
Utga - Bergens Dampskibsassuranceforenings 50-års beretning (1929)

Diverse:

Foredragsholder: Om sjørett, forsikring, politikk, off. regnskapsvesen m. fl. Emner
Slektskap: Om hans farbror, konsul J. G. T. Ameln, se Lindstøl s. 25.