Biografier

Carl Emil Christian Bonnevie


Født: 28.04.1881
Død: 26.09.1972
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant Bodø og Narvik Politiassistent Arbeiderpartiet
1934-36 6. representant Nordland fylke Sorenskriver Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Sekretær i Justiskomite nr. 1
1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av lov om stemplet papir.

Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Erstattet av Edvardsen 09.02.-17.02.1935, 25.05.-29.05 og fra 01.06 og ut sesjonen i 1936.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av våpenloven.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Om reguleringsloven
Kom som forsterkning i 1914.

1934-36 Medlem i Fullmaktskomiteen

Personalia:

Født 28.04.1881, Trondheim.
Sønn av direktør, statsråd Jakob Aall Bonnevie (1838-1904) og Susanne Bryn (1849-1927).

Utdanning og yrke:

Student - Aars og Voss skole, Oslo (1900)
Cand. jur. (1904)
Studiereise - England (1906)
Studiereiser - Universitetsstipendium til Tyskland og Schweiz (1913)

Kst. byrettsdommer - En kort tid i Trondheim
Vpl. offiser (1901)
Sakførerfullm. - Moss (1905)
Edsv. fullm. - Sorenskriveren i Vinger og Odalen (1906)
Advokatfullmektig og sakfører - Oslo (1907-1910)
Politiassistent senere politifullmektig - Bodø (1910-1915)
Høyesterettsadvokat (1911)
Rettsskriver - Oslo (1916-1919) (herunder ca. 2 1/2 år kst. statsadvokat)
Kst. byrettsdommer - Oslo (1923-1929)
Sorenskriver - Lofoten (1929-1936) (utnevnt 22. febr. 1929, bosatt i Vågan)
Lagmann - Agder (1936-1941) (utnevnt 30. april 1936, bopel i Skien. Suspendert som lagmann 26. mars 1941 og avskjediget s. d. 1942, flyktet til Sverige 11. sept. 1943 og var i Stockholm formann for Disciplinærrådet for polititroppene og for ankenevnden ved flyktningekontoret. 28. september)
Ekstraord. høyesterettsdommer (fra 1937) (etter nærmere tilkallelse av justitiarius)
Lagmann - Ved Eidsivating lagmannsrett, Oslo (1945) (utnevnt 28. sept)

Offentlige verv:

Medlem - Den depart. ankeordningskomite av 1934
Sosialpolitisk utsending - Ved legasjonene i Berlin og Wien (1919-1923)

Verv i partier:

Deltatt - Arbeiderbevegelsen (fra 1907)(skrev flere brosjyrer og en mengde avis- og tidsskriftartikler om sosiale og politiske emner) (1907--1)(skrev flere brosjyrer og en mengde avis- og tidsskriftartikler om sosiale og politiske emner)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Norges Fredsforenings styre (1916-1924)(formann i Norgeslaget for fredsarbeide fra stiftelsen i 1949)
Redaktør - "Folkefred" (1917-1919)
Hovedsekretær - Den norske forening for Nasjonenes Liga i (1919)
Deltatt - Internasjonale kongresser om arbeiderbeskyttelse og om kooperasjonen i Basel (1921)
Deltatt - Internasjonale kongresser om fredssaken i London (1922)
Medlem - Styret for Norges koop. Landsforening 1919 (fra 1926)(medlem av representantskapet for Norges koop. Landsforening)
Formann - Norges Fredsforening (1926-1929)

Litteratur:

Utga - "Kommunalsocialisme og kooperation" (1914)
Utga - Sammen med Hornsrud "Jordspørsmålet" (1914)
Utga - "Fredens oppgaver" (1917)
Utga - "Sociale synspunkter" (1923)
Utga - "Adekvanslæren og beslektede rettsfelter" (1942)

Diverse:

Slektskap: Av hans slekt har mange vært medlemmer av Stortinget. Om hans far og farfar og andre av navnet Bonnevie, se Lindstøl s. 111-14. Om hans oldeforeldre sølvverksdirektør A. C. Baumann og eidsvollmannen T. Bryn, se Lindstøl s. 62 og 138, jfr. etterfølgende.